قبل از آغاز ماژول Listening،10 دقیقه زمان به منظور استراحت دراختیار دارید که می توانید با هماهنگی مسئول سنتر از station خود خارج شوید و اندکی به استراحت و تغذیه مناسب بپردازید. توجه به این نکته الزامی است که باید حتما قبل از اتمام این زمان به محل آزمون خود بازگردید و مهارت Listening را آغاز نمایید.