در قسمت Reorder Paragraph به تعداد 4 الی 6 پاراگراف بهم ریخته نمایش داده می شود که باید ظرف مدت حداکثر 3 دقیقه آنها را مرتب نمود. امتیاز مثبت به این سوال در ازای هر جفت پاراگراف صحیح کنار هم می باشد و نمره منفی نیز ندارد.