برای ثبت نام آزمون شما باید حداقل 16 سال داشته باشید. اگر کمتر از 16 سال دارید، قبل از آزمون باید یک فرم رضایت نامه والدین امضا کنید. همچنین نوعی از آزمون PTE با نام Young Learner وجود دارد که برای سنجش مهارت های زبان آموزان در بازه سنی 7 تا 15 سال طراحی شده است.