خیر، سرعت کلام تاثیری در نمره Speaking شما نخواهد داشت و فقط می بایستی در طول آزمون به منظور کسب نمره مناسب، براساس سرعت طبیعی خود صحبت کنید.