خیر، زیرا نوع لهجه یا accent هیچ تاثیری در نمره داوطلبان نخواهد داشت.