بله قسمت های multiple-choice choose multiple answers در هر دو بخش ریدینگ و لیسنینگ و همینطور بخش highlight incorrect words در بخش لیسنینگ دارای نمره منفی بوده و هر گزینه اشتباه شما یکی از پاسخ های صحیح شما را محو می نماید. پس در این قسمت ها تمام تلاش خود را به کار بگیرید و با اطمینان گزینه های صحیح را انتخاب نمایید.