خیر، هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و شما هرچند بار که مایل باشید می توانید در آزمون PTE شرکت نمایید.