• خیر، شما تنها مجاز به ثبت نام یک آزمون هستید و تا نتیجه آزمون شما ارائه نشود، مجاز به ثبت نام آزمون بعدی نیستید. بطورکلی بین هر دو آزمون شما هم حداقل باید 5 روز کاری فاصله زمانی وجود داشته باشد.