بله، در طول آزمون PTE و تا قبل از Next نمودن و یا اتمام زمان تسک، می توانید به دفعات دلخواه پاسخ های خود را ویرایش نمایید.