نوع لهجه یا accent هیچ تاثیری در نمره داوطلبان نخواهد داشت و فقط می بایستی کل کلمات را در ماژول Speaking براساس pronunciation های American، British و Australian بطور صحیح و کامل ادا نمایید.