نام خود را در فیلد نام خانوادگی وارد کنید و در فیلد نام فقط یک نقطه (.) وارد کنید.