در روز آزمون PTE نیم ساعت قبل از شروع آزمون به همراه پاسپورت خود در محل سنتر حاضر شوید و هیچ لوازمی اضافی لازم نیست به همراه خود داشته باشید، زیرا مرکز آزمون تمام امکانات و ابزار لازم شرکت در آزمون PTE را دراختیار شما قرار خواهد داد.