مهارت Speaking آزمون PTE شامل 5 تسک و 22 تا 25 دقیقه زمان می باشد که در مجموع می­بایستی به 37 تا 41 آیتم سوال پاسخ دهید. این آیتم ها به اختصار شامل تسک های: RA، RS، DI، RL و ASQ می باشد که در مجموع علاوه بر 90 نمره Speaking، 22 نمره ریدینگ و 37 نمره لیسنینگ خواهند داشت.