در این تسک اسپیکینگ PTE سوال کوتاهی پخش می شود که پاسخ آن نیز حداکثر 3 کلمه می­باشد.گاهی به همراه این سوال تصویر یا جدولی نیز نمایش داده خواهد شد که جواب مورد نظر صراحتا در آن وجود دارد.