در این تسک اسپیکینگ PTE Academic یک جمله کوتاه برای فقط یک مرتبه پخش می شود و فرد باید تمام تمرکز خود را برای تکرار این جمله به همان ترتیب کلمات عنوان شده، بکار ببرد.