82 ضرب المثل پرکاربرد در آزمون PTE

ضرب المثل پرکاربرد در آزمون PTE

ضرب المثل های انگلیسی یکی از بخش‌هایی هستند که استفاده درست از آنها شما را به‌عنوان یک شخص با قدرت مکالمه بالا معرفی می‌کند. همچنین ممکن است با این ضرب المثل ها در Reading و یا لکچرهای Listening آزمون PTE نیز مواجه شوید. در این مطلب تلاش کردیم تا لیستی از پرکاربردترین ضرب المثل های انگلیسی همراه با ترجمه و معنی فارسی را برایتان آماده کنیم تا شما بتوانید در زمان و مکان درست از آنها استفاده کنید.

  • لیست 82 ضرب المثل پرکار برد در آزمون PTE

NO

English

Farsi

۱

When money speaks, the truth remains silent

وقتی پول حرف می‌زنه، حقیقت سکوت می‌کنه

۲

When pigs fly

وقت گل نی

۳

When hell freezes over

وقت گل نی

۴

From A to Z

از سیر تا پیاز

۵

A snake in the grass

مار خوش خط و خال

۶

The pen is mightier than the sword

قلم بر شمشیر پیروز است

۷

To be under the weather

حالم خوب نیست

۸

Add fuel to the fire

آتیش بیار معرکه

۹

The apple never falls far from the tree

تره به بذرش می ره

۱۰

Barking up the wrong tree

این گوری که گریه میکنی سرش، مرده نداره

۱۱

Another day, another dollar

روز از نو، روزی از نو

۱۲

What is past, is past

گذشته‌ها گذشته

۱۳

When in doubt, do nothing

روزه‌ی شک‌دار نگیر

۱۴

Dreams go by contraries

خواب ظن چپه

۱۵

Birds of a feather, flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز

۱۶

There is no place like home

هیچ‌جا خونه‌ی آدم نمی‌شه

۱۷

Too many cooks, spoil the broth

آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شه یا بی‌نمک

۱۸

Don’t bite off more than you can chew

لقمه‌ی گنده‌تر از دهنت برندار

۱۹

Don’t cry over spilled milk

آبی که ریخته دیگه جمع نمی‌شه

۲۰

Don’t put off for tomorrow what you can do today

کار امروز به فردا میافکن

۲۱

The first step is always the hardest

اولین همیشه سخت‌ترین قدمه

۲۲

Barking dogs, seldom bite

سنگ بزرگ علامت نزدنه

۲۳

Old habits die hard

ترک عادت موجب مرض است

۲۴

Beauty is in the eye of the beholder

علف باید به دهن بزی شیرین بیاد

۲۵

A friend in need, is a friend indeed

دوست آن است که گیرد دست دوست

۲۶

Haste makes waste

عجله کار شیطونه

۲۷

The grass is always greener on the other side of the fence

مرغ همسایه غازه

۲۸

Nothing hurts like the truth

حقیقت تلخه

۲۹

When the dust has settled

وقتی آبا از آسیاب افتاد

۳۰

A word before is worth two after

جنگ اول به از صلح آخر

۳۱

What goes around comes around

از هر دست بدی، از همون دست می‌گیری

۳۲

Whatever comes up is welcomed

هر چه پیش آید خوش آید

۳۳

Ask much to have a little

به مرگ بگیر تا به تب راضی بشه

۳۴

Always have two strings to your bow

کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه

۳۵

All abroad and nothing at home

جیب خالی، پز عالی

۳۶

Much coin, much care

هر که بامش بیش، برفش بیشتر

۳۷

A bird in hand is worth two in the bush

سیلی نقد به از حلوای نسیه‌ست

۳۸

The sky will not fall in

آب از آب تکان نخواهد خورد

۳۹

No pain, no gain

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود

۴۰

Where there is a will there is a way

خواستن توانستن است

۴۱

To beat a dead horse

آب تو هاون کوبیدن

۴۲

Money doesn’t grow on trees

پول علف خرس نیست

۴۳

After death, the doctor

نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب

۴۴

When in Rome, do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو

۴۵

His days are numbered

پیمانه‌اش پر شده

۴۶

All roads lead to Rome

هر جا بری آسمون همین رنگه

۴۷

Fish in troubled waters

از آب گل‌آلود ماهی گرفتن

۴۸

Everyone is in the same boat

تر و خشک با هم می‌سوزن

۴۹

Easy come, easy go

باد آورده رو باد می‌بره

۵۰

No news is good news

بی خبری خوش خبریه

۵۱

All is well that ends well

شاهنامه آخرش خوشه

۵۲

Actions speak louder than words

دو صدا گفته چون نیم کردار نیست

۵۳

All that glitters isn’t gold

هر گردی گردو نیست

۵۴

Better late than never

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

۵۵

The blind leading the blind

کوری عصاکش کور دگر شود

۵۶

Don’t count your chickens before they hatch

جوجه رو آخر پاییز میشمرن

۵۷

The pot calling the kettle black

دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه

۵۸

Don’t look a gift horse in the mouth

دندون اسب پیشکشی را نمی‌شمردند

۵۹

It takes two to tango

یه دست صدا نداره

۶۰

Seeking water in the sea

آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم

۶۱

To get up on the wrong side of bed

از دنده چپ بلند شده

۶۲

Light come, light go

باد آورده رو باد می‌بره

۶۳

Don’t judge a book by its cover

کسی رو از روی ظاهر قضاوت نکن

۶۴

To have a finger in every pie

نخود هر آشی شدن

۶۵

There is no smoke without a fire

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

۶۶

To fall from the frying pan into the fire

از چاله توی چاه افتادن

۶۷

A burnt child, dreads the fire

مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید می‌ترسه

۶۸

Harp on one string

پا توی یه کفش کردن

۶۹

You can’t have your cake and eat it, too

هم خر رو می‌خوای هم خرما رو!

۷۰

You may end him but you’ll not mend him

توبه گرگ مرگه

۷۱

You pay your money and you take your chance

هر چقدر پول بدی، همون‌قدر آش می‌خوری

۷۲

You want something done right, do it yourself

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

۷۳

You can’t keep a man down

خواستن توانستن است

۷۴

See no evil, hear no evil, speak no evil

شتر دیدی، ندیدی

۷۵

I am scrapping the bottom of the barrel

کفگیرم به ته دیگ خورده

۷۶

You must lie on the bed you have made

خود کرده را تدبیر نیست

۷۷

You are a backseat driver

کنار گود نشستی می‌گی لنگش کن

۷۸

You may know by a handful the whole sack

مشت نمونه‌ی خرواره

۷۹

You can’t dance at two weddings

نمی‌تونی با یه دست دو تا هندوانه برداری

۸۰

You can’t mend a broken egg

آبی که ریخته رو نمی‌تونی جمع کنی

۸۱

Your wish is my command

از تو به یک اشارت، از من به سر دویدن

۸۲

You must grin and bear it

باید بسوزی و بسازی

اگر شما هم ضرب المثلی بلد هستید که در این لیست نیست حتما برای ما در بخش نظرات بنویسید تا به این لیست اضافه کنیم.